Scholte Houtbouw BV

Open einde 12
9581 AM Musselkanaal

Tel. 0599 470500

info@scholtehoutindustrie.nl
 

Openingstijden:
Ma t/m Vrij
8.00 tot 17.00 uur
(openingstijden winkel: )
(zie Home & Garden)
 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN SCHOLTE’S HOUTINDUSTRIE BV

 

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Groningen

 

Gebied van toepassing.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de verkoop van hout, houten gebouwen, houtproducten en alle andere materialen; onafhankelijk of deze artikelen al dan niet van buitenlandse oorsprong zijn.

 

Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Scholte’s Houtindustrie BV (hierna te noemen “SHI”) met koper gesloten overeenkomsten en alle door SHI uitgebrachte offertes. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als bij de uitvoering van de overeenkomst met SHI derden worden betrokken.

b. Met ingebruikname van deze voorwaarden vervallen eerdere voorwaarden.

c. Door koper gebruikte algemene voorwaarden zijn nimmer van toepassing.

d. Afwijking van deze voorwaarden is alleen schriftelijk mogelijk en pas nadat en voorzover deze afwijking door SHI uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

 

1. Offertes en prijzen

1.1 Offertes en prijzen zijn steeds exclusief BTW, en eventueel bijkomende kosten, tenzij in overeenstemming met 2.4 schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Offertes gelden tot hun herroeping. Zij vervallen in ieder geval op de in de offerte genoemde vervaldatum, indien geen vervaldatum is genoemd, vervallen zij 5 dagen na dagtekening van de offerte.

1.3 Orders dienen door Koper aan SHI te worden bevestigd. Deze bevestiging dient gespecificeerd en schriftelijk te geschieden. Bij gebreke van een dergelijke orderbevestiging is SHI niet gehouden tot nakoming.

1.4 Indien er na het sluiten van de overeenkomst, doch voor of tijdens de uitvoering van daarvan, prijsverhogende omstandigheden optreden, is SHI gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, ook indien deze prijsverhogende omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien.

 

2. Aanbiedingen en overeenkomst.

2.1 Alle aanbiedingen, voorraadlijsten, brochures en prijslijsten zijn steeds geheel vrijblijvend. Ook indien door middel van een vertegenwoordiger of wederverkoper is verkocht, is van de zijde van SHI de verkoop eerst definitief na schriftelijke bevestiging door SHI.

2.2 Indien de juistheid van de inhoud van een schriftelijke bevestiging niet binnen drie werkdagen na ontvangst daarvan wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.

 

3. Levering

3.1 Bevestiging voor levering hout.

De bevestiging dient tenminste de naam of het merk van de buitenlandse aflader te vermelden alsmede het verschepingsland, de kwaliteitsklasse(n). de maatspecificatie, de hoeveelheden per maat van het te leveren hout in m³, de prijs (prijzen), de leverings- en betalingscondities en de plaats(en) en tijd(en) van levering.

3.2 SHI heeft het recht van de totale contractueel bepaalde hoeveelheden ten hoogste 10 procent meer of minder te leveren.

Dit recht vervalt indien 10 procent van de totale contractueel bepaalde hoeveelheid minder dan 1,5 m³ uitmaakt terwijl SHI bij een hoeveelheid van 2,5m³ of meer het recht heeft ten minste één pakket van circa 5m³ inhoud meer of minder te leveren.

3.3 a. Indien door schuld van de buitenlandse aflader de kwaliteit, conditie, maatspecificatie, hoeveelheid of levertijd van het geleverde hout afwijken van de in het vorige artikel bedoelde gegevens en zulks tot gevolg heeft, dat daaruit voor koper een plicht tot schadevergoeding jegens zijn afnemers(s) ontstaat, is SHI, behoudens het in lid b van dit artikel bepaalde, jegens de koper tot vergoeding daarvan gehouden.

b. SHI is tot de in lid a van dit artikel bedoelde vergoeding niet verplicht indien de schade een rechtstreeks gevolg is van een bij de levering in het buitenland opgetreden vertraging.

De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen neemt de SHI ten aanzien van de levertijd geen enkele garantie op zich en geeft niet tijdige levering de koper geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de koop.

3.4 Omstandigheden, na het afsluiten van de overeenkomst buiten de wil van partijen ontstaan, welke van dien aard zijn dat het vorderen van naleving of verdere naleving daarvan jegens een der partijen kennelijk onredelijk zou zijn, gelden voor die partij als overmacht.

3.5 Het overeengekomen tijdstip van levering wordt bepaald door het met de leverancier van SHI overeengekomen tijdstip van levering en het aantal dagen, nodig voor het transport van de verkochte zaken van de buitenlandse plaats van verzending tot de met de koper overeengekomen plaats van levering.

Indien de verzending niet op het met de leverancier van SHI overeengekomen tijdstip geschiedt of kan geschieden, is SHI bevoegd op een later tijdstip te leveren mits niet later dan twee maanden na het met de koper contractueel overeengekomen tijdstip.

3.6 Indien ten tijde van het contractueel overeengekomen tijdstip van levering in redelijkheid vaststaat, dat buiten schuld van SHI door overmacht en/of bijzondere omstandigheden levering van het verkochte ook na twee maanden na dit tijdstip onmogelijk is, is SHI – indien partijen niet overeenkomen de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden- in overleg met koper bevoegd binnen deze termijn  goederen te leveren, die naar hoeveelheid, specificatie, conditie en kwaliteit als gelijkwaardig aan het eerst verkochte kunnen worden aangemerkt.

 

4. levering en levertijd

4.1 Door SHI opgegeven levertijden en andere data zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, zij gelden bij benadering. Koper dient SHI steeds schriftelijk in gebreke te stellen.

4.2 Als plaats van aflevering geldt het magazijn van SHI, ook al is verkocht bij franco bestemmingsplaats.

4.3 Het tijdstip van levering van zaken is het moment waarop de zaken het magazijn van SHI verlaten of aldaar te beschikking van Koper staan.

4.4 Koper dient zelf voor vervoer zorg te dragen, tenzij, is overeengekomen dat SHI voor vervoer zorgdraagt. In dit geval wordt de wijze van vervoer bepaald door SHI, het transport risico vanaf de plaats van aflevering is voor rekening van Koper tenzij anders is overeengekomen.

4.5 Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden aangeboden dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan, indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor aflevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van Koper. Koper zal dan alle kosten verschuldigd zijn.

4.6 Koper is verplicht levering op een eerder dan opgegeven datum te accepteren.

4.7 Koper geeft SHI nu reeds onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming om zaken en/of diensten in gedeelten te leveren en factureren.

 

5. Vervoer

5.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering af magazijn van SHI.

5.2 Ingeval is overeengekomen dat franco zal worden geleverd, draagt SHI de kosten van het vervoer tot de overeengekomen plaats, doch niet verder dan tot waar het voertuig over een behoorlijk bereidbaar terrein kan komen. De koper is dan verplicht de goederen daar in ontvangst te nemen en onmiddellijk te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.

5.3 Indien SHI voor het vervoer zorg draagt, kiest SHI, tenzij de koper een bepaalde vervoergelegenheid zelf heeft aangewezen, de vervoergelegenheid naar zijn beste weten, echt zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds.

 

6. Risicoverdeling bij tekortkoming en schade

6.1 Koper is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door c.q.

voortvloeiend uit door of namens hem voorgeschreven constructies, werkwijzen, materialen of hulpmiddelen.

6.2 Koper vrijwaart SHI tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden tengevolge van door SHI aan de Koper geleverde zaken en/of diensten, behoudens voorzover Koper aantoont dat SHI aansprakelijk is voor deze schade en gehouden is deze te vergoeden.

6.3 Indien SHI aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaak en/of dienst.

6.4 SHI is met betrekking tot de geleverde of nog te leveren zaken slechts aansprakelijk voor de door haar directie aan Koper aangewezen personeelsleden of door haar directie aangewezen derden waarmee niet namens Koper is gecontracteerd. SHI is niet aansprakelijk voor de wijze waarop Koper of een derde de zaken verwerkt en behandelt.

6.5 Schade bestaande uit gederfde winst en verminderde opbrengst komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

6.6 Zowel indien franco is verkocht, als indien niet franco is verkocht, is het risico van het vervoer voor rekening van de koper. In alle gevallen zijn de goederen terstond na het verlaten van het magazijn van SHI, voor rekening van de koper, transportrisico, molestrisico en alle andere risico’s inbegrepen.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De goederen blijven het eigendom van de verkoper totdat zij geheel zijn betaald. Voordien mag er niet ten nadele van de SHI of ten gunste van derden over beschikt worden, ook niet door verstrekking tot onderpand, of door eigendomsoverdracht tot zekerheid, indien de koper desondanks de goederen doorlevert, is hij verplicht de vordering, die hij door de verkoop der goederen krijgt aan SHI over te dragen.

7.2 Koper geeft SHI, c.q. door haar aan te wijzen derden, reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming om alle plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich bevinden en

Zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade en diefstal en de polis op eerste verzoek aan SHI ter inzage te geven.

die zaken daar mee te nemen.

7.3 Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

zaken te verzekeren en verzekerde te houden tegen schade en diefstal en de polis op eerste verzoek aan SHI ter inzage te geven.

7.4 SHI kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betalingsverplichtingen door Koper, zonder ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, de overeenkomst ontbinden en/of de geleverde zaken terugnemen.

 

8. Veranderingen in vrachten, invoerrechten, heffingen, belastingen.

Alle verkopen geschieden onder de nadrukkelijke voorwaarden, dat alle gebeurtenissen ten aanzien van vrachten, invoerrechten, heffingen van overheidswege, belastingen en dergelijke die een wijziging brengen in de omstandigheden, welke golden ten tijde

van het tot stand komen van de verkoop, voor rekening van de koper zijn, met dien verstande dat de koopprijs met het bedrag

van de meerdere kosten voor vrachten invoerrechten, heffingen, belastingen en dergelijke wordt verhoogd.

 

9. Verpakking

Tenzij anders is overeengekomen, is de gebruikelijke verpakking vrij, verpakkingsmateriaal wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien zulk nadrukkelijk is overeengekomen en de verpakking in goede orde franco aan de SHI wordt teruggezonden.

 

10. Retourzendingen

De koper heeft nimmer het recht om de in ontvangst name van de verkochte goederen te weigeren of om deze retour te zenden, tenzij SHI hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Indien de koper goederen retour zendt, zonder dat SHI zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard, en SHI desondanks deze in ontvangst neemt, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van de koper. De zending wordt dan door SHI voor rekening en risico van de koper opgeslagen en ter beschikking van de koper gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclames kan worden afgeleid.

 

11. Retentierecht

Totdat Koper geheel aan zijn verplichtingen heeft voldaan maakt SHI gebruik van haar retentierecht. De zaak zal pas worden afgegeven nadat voor volledige betaling is zorggedragen.

 

12. Reclames

12.1 SHI is er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, tenzij door overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties anders blijkt.

12.2 Koper is gehouden bij aflevering onmiddellijk te onderzoeken of de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Koper is gehouden SHI middels aantekening hiervan op het ontvangstbewijs schriftelijk in kennis te stellen indien hem het tegendeel blijkt. Zonder aantekening op het ontvangstbewijs worden de zaken geacht in goede staat te zijn geleverd, tenzij Koper bewijst dat tekortkomingen niet onmiddellijk bij aflevering aan hem bekend hadden kunnen zijn. In dit geval dienen tekortkomingen binnen 48 uur nadat zij bekend konden zijn schriftelijk aan SHI te worden gemeld. Zonder aantekening op het betreffende ontvangstbewijs of tijdige melding wordt de overeenkomst geacht deugdelijk te zijn nagekomen.

12.3 Reclames zijn slecht geldig indien de verkoper in staat wordt gesteld de geleverde goederen in originele staat en in de originele verpakking te controleren.

Reclames geven aan de koper niet het recht zijn betalingen op te schorten. Indien de reclame gegrond is, zal SHI te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen ten hoogste de factuurwaarde der geleverde goederen, waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen tegen teruglevering van de oorspronkelijke geleverde goederen. 12.4 Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is SHI niet verplicht.

12.5 Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd. Door de gehele of gedeeltelijke bewerking of verwerking van geleverde goederen vervalt iedere recht op reclame.

 

13. Garantie

13.1 Garanties gelden niet indien:

- er sprake is van onjuiste en/of onnauwkeurige behandeling, transport, opslag, onderhoud en/of het onjuist en/of onnauwkeurig opvolgen van instructies en/of wijziging in de constructie door Koper of derden.

- er sprake is van oorzaken die niet in de zaken zelf zijn gelegen,

- er niet voor volledige betaling is zorggedragen.

13.2 Indien de garantie een door derden geproduceerd en/of geleverde zaak of dienst betreft, is deze beperkt tot de (fabrieks)garantie die door deze derde voor die zaak of dienst wordt gegeven.

13.3 SHI garandeert gedurende 2 jaar te rekenen vanaf leveringsdatum dat door haar geleverde machinale timmerwerk geen hinderlijke gebreken zal vertonen die het normaal gebruik ernstig belemmeren.

13.4 Op de overige door SHI verkochte producten en geleverde diensten wordt geen garantie gegeven.

 

14. Toleranties

14.1 De geoffreerde houtdikten zijn ruwbouw maten. Bij verschillen in maten en houtdiktes van 2 cm en minder tussen de geoffreerde zaken en de geleverde zaken is SHI haar verplichtingen geheel nagekomen.

14.2 Oppervlakte of droogscheurtjes, kleur- of structuurafwijkingen vallen binnen de toleranties en hebben niet tot gevolg dat SHI de overeenkomst niet correct is nagekomen.

14.3 Indien door SHI modellen en of voorbeelden worden getoond worden deze slecht bij wijze van aanduiding gebruikt.

 

15. Berekening en advisering

Indien Koper constructies wenst te laten berekenen of zich wil laten adviseren geschiedt dit door SHI zelf of door een door haar aan te wijzen derde.

 

16. Montage

16.1 Montage van door SHI vervaardigde, verkochte, geleverde en geplaatste producten geschiedt door SHI zelf of door een door haar aan te wijzen derde.

16.2 Schade aan voertuigen, personen, goederen of de houtbouw tijdens het monteren komt voor Kopers rekening en risico behoudens in geval er sprake is van opzet of grove schuld van SHI of door SHI aangewezen derde waarbij de bewijslast bij Koper rust.

 

17. Overmacht

17.1 Indien de fabriek of de leverancier van welke SHI de goederen betrekt door welke oorzaak ook, ondanks aanmaningen van SHI  in gebreke blijft met leveren dan wel niet tijdig of niet goed levert, geldt dit ten aanzien van de koper voor SHI als overmacht. SHI is hiervoor dan ook niet aansprakelijk jegens de koper. Ingeval van ijsgang, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, werkstaking, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle gevallen van overmacht is SHI te zijner keuze gerechtigd hetzij de koop voor zover deze door de belemmering getroffen wordt te annuleren. Indien de koper hem daartoe schriftelijk aanmaant, is SHI gehouden zich binnen 8 dagen ten aanzien van zijn keuze te verklaren.

17.2 Gedurende de toestand van overmacht worden verplichtingen van SHI zonder gerechtelijke tussenkomst opgeschort. Indien de periode dat SHI door overmacht niet kan nakomen, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Er bestaat geen verplichting tot schadevergoeding.

 

18. Valutarisico

Wijzigingen van meer dan 3% in de koers of goudwaarde van vreemde of Nederlandse valuta, opgetreden na het tot stand komen van de koop en voordat de goederen volledig zijn geleverd, geven SHI het recht om de koopprijs in evenredigheid met koerswijziging te verhogen, dan wel indien zij daaraan de voerkeur geeft, de koop voor zover de goederen niet zijn geleverd te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

 

19. Betaling

19.1 Voor zover niet anders bepaald dient de koper te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting. Ingeval van te late betaling wordt de koper van rechtswege over de door hem verschuldigde hoofdsom een rente verschuldigd. De rentevoet is die van de wettelijke rente, vermeerder met twee. De rente wordt berekend vanaf de vervaldag. De rente is verschuldigd zonder dat ingebrekestelling door de verkoper heeft plaatsgevonden. SHI behoudt zich steeds het recht voor (ook ingeval de koop op andere condities is afgesloten) de goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te vorderen. De koper verplicht zich, ook ingeval van geschil over de verschuldigdheid, op eerste verlangen van SHI zekerheid te stellen voor de betaling van de koopprijs.

19.2 Indien Koper in gebreke of in verzuim is ten aanzien van één of meer verplichtingen, komen alle kosten verbonden aan de inning voor de rekening van Koper.

19.3 Al wat Koper aan SHI verschuldigd is, wordt ten volle en direct opeisbaar in geval ontbinding van de rechtspersoon van Koper, meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door Koper, van surséance van betaling of faillissement van Koper of aanvraag daartoe, ondercuratelestelling of onderbewindstelling van Koper, besluit van Koper tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming.

19.4 In geval van aanvraag tot surséance van betaling of faillissement is SHI bevoegd met onmiddellijke ingang alle overeenkomsten met Koper te beëindigen, tenzij Koper SHI niet

binnen 8 kalenderdagen na verzoek, deugdelijke zekerheid verstrekt voor al wat hij aan SHI verschuldigd is en zal worden, een en ander onverminderd haar recht op schadevergoeding.

 

20. Inningkosten en proceskosten

Indien SHI zijn vordering wegens te late betaling ter incassering uit handen geeft, is de koper aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten als gevolg daarvan.

 

21. Wanprestatie van de koper

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, is SHI bevoegd zonder sommatie of ingebrekestelling de koop te annuleren en bovendien schadevergoeding te vorderen. SHI heeft, indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt het recht verdere uitvoering van alle tussenpartijen lopende overeenkomsten op te schorten, totdat de koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Verdere rechten blijven onverlet.

 

22. Afwijkende bedingen of voorwaarden

Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door SHI schriftelijk zijn bevestigd. Mocht de koper algemene voorwaarden toepasselijk wensen te verklaren die afwijken van het onderhavige dan zullen ingeval van strijd de onderhavige voorwaarden voorrang hebben.

 

23. Conversie

Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of komen met enige wettelijke bepaling dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Voor wat betreft enige ongeldige bepaling worden partijen geacht datgene te zijn overeengekomen wat wettelijk geoorloofd is en wat de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.

 

24. Eigendomsovergang

24.1 Zaken en/of diensten zijn na aflevering voor risico Koper.

24.2 Levering geschiedt te allen tijde onder voorbehoud van eigendom. Eigendom wordt pas overgedragen indien Koper al wat heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst – inclusief verplichtingen bedoelt in 9:2 lid 2 BW-is gehouden.

24.3 Leveringen onder eigendomsvoorbehoud, mogen door Koper slechts binnen de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Koper is niet bevoegd deze zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.

24.4 Eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven het eigendom van SHI totdat zij geheel zijn betaald. Voordien mag er niet ten nadele van SHI of ten gunste van derden over beschikt worden, ook niet door verstrekking tot onderpand, of door eigendomsoverdracht tot zekerheid. Indien de koper desondanks de goederen doorlevert is hij verplicht de vordering, die hij door der verkoop der goederen krijgt aan SHI over te dragen.

 

25. Rechts- en forumkeuze

25.1 Op de overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

25.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in kanton, arrondissement of Hofressort waarin SHI is gevestigd.